Integritetspolicy

(gäller från och med 2023-01-27)

 

Vem kommer att behandla dina personuppgifter?

Detta meddelande om integritetsinformation reglerar behandlingen av dina Personuppgifter (enligt definitionen nedan) av LeDap (enligt definitionen nedan) och Säljarna (som identifieras enligt kriterierna nedan) enligt EU-förordningen nr 679/2016 om behandling av personuppgifter ("GDPR") och alla andra regler om skydd av personuppgifter under behandlingsverksamheten, som redan är eller kommer att vara tillämpliga när detta avtal träder i kraft ("integritetsbestämmelserna").

 

Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?

I de scenarier som särskilt beskrivs här, är de autonoma personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter:

den enhet som är ansluten till LeDap och som säljer relevanta produkter och tjänster till dig bland de enheter som anges i bilagan till detta meddelande om integritetsskydd (säljaren) för de ändamål där det särskilt anges i detta meddelande.

och

LeDap Group AB med säte i Kungsträdgårdsgatan 20, 7th Floor, 11147 Stockholm (Sverige), VAT No. SE559325905301 ("LeDap") som har utsett ett dataskyddsombud som kan kontaktas på följande adress: info@ledap.com.

Säljaren och LeDap fungerar också som gemensamma registeransvariga för de ändamål där det särskilt anges här.

 

Om du vill veta mer om behandlingen av dina personuppgifter kan du läsa igenom avsnitten nedan.

 

Vilken typ av personuppgifter använder vi och varifrån samlas de in?

Vi behandlar dina personuppgifter som samlas in direkt från dig och från andra källor enligt kategorierna av personuppgifter nedan (nedan kallade "personuppgifter"):

 

Uppgifter som tillhandahålls direkt av dig

Den tillämpliga säljaren, i egenskap av autonom datakontrollant, behandlar följande kategorier av personuppgifter som tillhandahålls direkt av dig:

a)       identifierbar information som tillhandahålls under registreringsprocessen, skapandet av ett konto i vår app LeDap App (nedan kallad "appen") eller på webbplatsen eller plattformen som drivs av säljaren (nedan kallad "webbplatsen") eller när du slutför din beställning i fysiska butiker eller via vår app och padelklubbar eller när du ansluter dig till våra engagemangsprogram, pristävlingar och evenemang, och när du gör en bokning via våra padelklubbar, våra tredjepartsbokningsleverantörer eller vår egen bokningsplattform via Appen, inklusive för- och efternamn, e-postadress, användar-ID, lösenord, kön, bosättningsland, postadress, datum för bokning, åldersintervall, typ av köpt produkt eller tjänst och telefonnummer för leveranser;

b)      finansiell information och uppgifter om ditt kreditkort för köp av produkter via appen eller webbplatsen, och

c)       information som finns i korrespondens eller förfrågningar som du skickar till oss eller som vi frågar dig om problem med vår tjänst på appen eller webbplatsen eller köpta produkter rapporteras.

Informationen i punkt a) ovan behandlas också av säljaren och LeDap som gemensamma registeransvariga i de fall som anges nedan.

 

Personuppgifter som erhålls från automatiska spårningssystem

De gemensamma registeransvariga behandlar följande kategorier av personuppgifter som samlas in via automatiska spårningssystem när du surfar på appen eller webbplatsen och använder dess tjänster:

- Information om din användning av appen eller webbplatsen;

- Navigationsinformation som samlas in när du surfar på webbplatsen.

 

Vi använder viss teknik (t.ex. cookies och automatiska spårningssystem) som automatiskt samlar in viss information om hur användaren använder appen eller webbplatsen, t.ex. IP-adressen eller annan unik kod för den enhet (dator, mobil eller annan enhet) som användaren använder för att surfa på appen eller webbplatsen, identifiering som registrerad användare eller inte, teknisk information som kan omfatta den webbadress från vilken en användare kommer, information om webbläsare eller enhet, språk.

Denna information hjälper oss att kontinuerligt förbättra surfupplevelsen och mekanismerna för köp av våra produkter och tjänster samt att övervaka att appen och webbplatsen fungerar korrekt. Denna information innehåller endast statistiska uppgifter om de åtgärder som användaren utfört och är inte avsedd att förknippas med användarens identifieringsuppgifter. Under alla omständigheter kan navigeringsdata identifiera dig, endast när de matchas med dina identifierande personuppgifter.

För ytterligare information om användningen av personuppgifter som samlas in via cookies och spårningssystem, läs noga vår Cookie Policy som finns här.

 

När du besöker och handlar i fysiska butiker

I vår butik i Solna har vi kameraövervakning och vi är enligt lag skyldiga att informera om detta.

-        Ljud och bild som spelas in av 2 kameror som finns i butiken.

Detta för att fullgöra syftena att:

-        Undvika och förebygga risk för stölder i butiken.

-        Utreda eventuella brott.

Rättslig grund för detta är intresseavvägning. Filmerna sparas i 48h och raderas därefter.

 

I vilket syfte och varför använder vi dina personuppgifter?

Säljaren och LeDap behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med följande dataskyddsroller som anges här.

 

- för följande "avtalsrelaterade ändamål":

 

Syfte
Att hantera försäljningen av våra produkter och tjänster via den relevanta plattformen, butiken och padelklubben, inklusive nyhetsbrevstjänsten, om du har prenumererat på den, och tillhandahålla försäljnings- och eftermarknadstjänster, inklusive till exempel bedrägeribekämpning, returer, garantier och kundsupport;

Dataskyddsrollen
Denna behandling utförs av säljaren i egenskap av självständig personuppgiftsansvarig.

 

Syfte
för att delta i LeDaps lojalitetsprogram och kampanjer i enlighet med relevanta användarvillkor som tillhandahålls när du registrerar dig för det relevanta programmet eller kampanjen;                          

Dataskyddsrollen
Denna behandlingsaktivitet utförs av LeDap i egenskap av självständig registeransvarig.

 

- för följande "rättsrelaterade ändamål":

 

Syfte
för att uppfylla rättsliga och regleringsmässiga skyldigheter;                          

Dataskyddsrollen
Denna behandling utförs av säljaren och LeDap som antingen självständiga eller gemensamma registeransvariga, beroende på syftet med behandlingen som ger upphov till den rättsliga eller regulatoriska skyldigheten.

 

- för följande "marknadsföringsändamål", såvida du inte har nekat ditt samtycke antingen vid insamlingen av dina personuppgifter eller i efterföljande meddelanden.

 

Syfte
för att skicka dig marknadsföringsmeddelanden på elektronisk väg om produkter och tjänster som liknar dem som du redan har köpt;         

Dataskyddsrollen
Denna behandling utförs av säljaren i egenskap av autonom datakontrollant.

 

- Om behandlingen sker för marknadsföringsändamål i enlighet med vad som anges ovan, för "segmenteringsändamål".

 

Syfte
att analysera dina egenskaper och preferenser enligt icke-invasiva kategorier av personuppgifter, t.ex. utgiftsvolym, köpt produkt/tjänst, butik för köpet, åldersintervall, padelbanans läge, information om dina bokningar och status;              

Dataskyddsrollen
Denna behandlingsaktivitet utförs av både Säljaren och LeDap, till vilka Personuppgifter kommer att meddelas för detta ändamål, i egenskap av gemensamma registeransvariga.

 

- Dessutom för "legitima intresseändamål":

 

Syfte
för att skicka dig en inbjudan att ge feedback om den tjänst du har fått.

Dataskyddsrollen
Detta är för att hjälpa till att identifiera förbättringar av tjänsten som kan införas som ett resultat av din feedback; denna behandling utförs av säljaren som autonom kontrollant.

 

Syfte
att skicka dig meddelanden om oavslutade köp inom 48 timmar från det att köpet inte har slutförts för att stödja dig i det potentiella slutförandet av köpet. Vi kan till exempel skicka meddelanden till dig om du har lämnat din kundvagn övergiven på våra e-handelswebbplatser, för att ge instruktioner om hur du ska gå vidare med dina potentiella köp, och för att ge information om hur du ska kontakta vår kundtjänst.     

Dataskyddsrollen
Denna behandlingsverksamhet utförs av säljaren i egenskap av självständig registeransvarig.

 

Syfte
För att hävda och försvara sina rättigheter i en eventuell tvist samt, inom de gränser som är nödvändiga för att utföra aktiviteter i samband med fusioner, förvärv, finansiering eller andra typer av transaktioner som rör säljarna och/eller LeDap och för att kommunicera dem till de parter som är involverade i dessa transaktioner.               

Dataskyddsrollen
Denna behandlingsverksamhet utförs av säljaren och LeDap som antingen självständiga eller gemensamma registeransvariga, beroende på det ändamål med behandlingen som ger upphov till tvisten eller den berörda transaktionen.

 

Behandling av personuppgifter för avtalsändamål är nödvändig för att fullgöra det avtal som ingåtts med dig. Likaså är behandlingen av personuppgifter för lagrelaterade ändamål nödvändig för att uppfylla en rättslig eller lagstadgad skyldighet. Behandlingen för avtalsändamål och lagrelaterade ändamål är obligatorisk. Om du inte tillhandahåller dina Personuppgifter skulle det inte vara möjligt för oss att tillhandahålla de produkter eller tjänster som du begär.

Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål är inte obligatorisk och utförs i enlighet med den lokala bestämmelsen som genomför artikel 13.2 i EU-direktivet 2000/31 och, när det gäller behandling av personuppgifter för personer som befinner sig i Storbritannien, i enlighet med motsvarande bestämmelse i brittisk lagstiftning. Om du förnekar eller återkallar ditt samtycke kommer säljaren inte att kunna behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Behandling av personuppgifter för segmenteringsändamål och berättigade intressen är funktionell för att tillgodose våra legitima intressen, som balanseras på ett korrekt sätt med dina intressen eftersom behandlingen av personuppgifter är begränsad till vad som är absolut nödvändigt för att uppnå dessa ändamål. Du kan när som helst invända mot sådan behandling av uppgifter genom att skicka ett meddelande till info@ledap.com. I så fall kommer vi inte att behandla några uppgifter för sådana ändamål, utom i de fall då vi kan visa att det finns ett legitimt intresse.

 

Till vem lämnas dina personuppgifter ut?

LeDap och säljarna kan meddela dina personuppgifter som antingen självständiga registeransvariga eller gemensamma registeransvariga beroende på syftet med databehandlingen till:

- tredje part tjänsteleverantörer som anförtrotts behandlingsaktiviteter som tillhandahåller tjänster eller assistans och råd till oss, med särskild - men inte uteslutande - hänvisning till teknik, redovisning, administration, juridik, försäkring, IT, marknadsföring, dataanalys;

- Närstående företag i LeDap-gruppen;

- Personer och myndigheter vars rätt att få tillgång till personuppgifter erkänns genom lag, föreskrifter eller bestämmelser utfärdade av lagligt bemyndigade myndigheter;

- Parter som är involverade i fusioner, förvärv, finansiering eller andra typer av transaktioner som rör säljarna och/eller LeDap.

- behöriga myndigheter.

Ovanstående mottagare kommer att behandla dina personuppgifter som personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden eller ansvariga för behandlingen, beroende på omständigheterna.

En fullständig förteckning över personuppgiftsbiträden finns tillgänglig på begäran till vårt företag, genom de metoder som anges i detta informationsmeddelande om sekretess.

 

Vart överförs dina uppgifter?

Vi kan överföra dina personuppgifter till de mottagare som anges ovan och som också finns utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). För överföringar till länder utanför EES som inte anses vara adekvata av Europeiska kommissionen har säljarna och LeDap infört lämpliga och lämpliga skyddsåtgärder för att skydda Personuppgifterna, inklusive de åtgärder som krävs till följd av beslutet från Europeiska domstolen C-311/18. Följaktligen överförs personuppgifterna i enlighet med de krav och skyldigheter som föreskrivs i tillämplig dataskyddslagstiftning i enlighet med artikel 44 och följande artiklar i GDPR. För ytterligare information om lämpliga eller lämpliga skyddsåtgärder och hur man kan få en kopia av dem kan användaren kontakta vårt företag på de villkor som anges i detta informationsmeddelande om sekretess.

 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Säljaren och LeDap behåller dina personuppgifter under den tid som är strikt nödvändig för att uppnå de syften för vilka personuppgifterna samlades in och behandlades vidare, inklusive eventuella lagringsperioder som krävs enligt tillämplig lagstiftning.

Säljaren och LeDap behandlar dina Personuppgifter för avtalsrelaterade och berättigade intressen under avtalets giltighetstid (i händelse av ett konto som skapats i appen eller på webbplatsen, av ett köp eller i samband med tjänster som tillhandahålls av oss) och under den tillämpliga preskriptionstiden från det att försäljningen eller den tillhandahållna tjänsten har slutförts. Under alla omständigheter kommer säljaren endast att behandla personuppgifter för berättigade intresseändamål i samband med oavslutade köp, endast under den period som är strikt nödvändig för att skicka den kommunikation som är funktionell för att stödja det potentiella köpet.

Personuppgifter som behandlas för lagrelaterade ändamål kommer att lagras under den period som är strikt nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning.

För marknadsföringsändamål och segmenteringsändamål behandlas de dessutom i 24 månader från det senaste köpet och/eller från den senaste kontakten med dig (t.ex. prenumeration på en pristävling, deltagande i ett evenemang, öppnande av ett nyhetsbrev), med undantag för rätten att när som helst återkalla det givna samtycket eller invända mot behandlingen enligt de villkor som anges i detta meddelande om integritetsinformation.

 

Hur kan du utöva dina rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter?

Du kan alltid hävda dina integritetsrättigheter, till exempel kan du få tillgång till dina personuppgifter, kontrollera innehållet i dina personuppgifter, deras ursprung och riktighet, begära att dina personuppgifter integreras, uppdateras, ändras, raderas eller blockeras på grund av lagöverträdelse samt invända mot behandlingen av dina personuppgifter för legitima ändamål. Utöver ovanstående rättigheter kan du begära en begränsning av behandlingen, portabilitet av dina personuppgifter och lämna in ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten för dataskydd.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter ovan genom att kontakta oss på info@ledap.com. Vi kommer att svara inom en rimlig tidsram (och i alla fall inom gränserna för tillämplig lag) efter att ha kontrollerat användarnas identitet.

 

Ändringar och uppdateringar

Detta dokument träder i kraft från och med det datum för uppdatering som anges i rubriken. Vi kan komma att ändra och/eller ändra detta meddelande om integritetsinformation, även som en följd av ytterligare lagändringar och/eller integrering. Uppdateringar och ändringar kommer att meddelas i förväg.

 

Kontaktpersoner

Om du har tvivel, frågor eller klagomål angående insamling och behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Säljaren och LeDap genom att skicka ett e-postmeddelande till info@ledap.com.

 

Lista på säljare

 

LeDap Group AB

Kungsträdsgardsgaten 28, 7th Floor, 11147 Stockholm, Sweden.

 

Sverige

WAP Stäket AB

Nastagatan 11, 702 28 Örebro, Sweden

 

Skurup Padelcenter AB

Lilla Fabriksgatan 1, 274 30 Skurup, Sweden

 

Öja Padel Klubb AB

Slottspark, 271 98 Ystad, Sweden

 

Svea Padel Karlstad AB

Sågverksgatan 4, 652 21 Karlstad, Sweden

 

Svea Padel Sommarro AB

Flygfältsvägen 1, 652 30 Karlstad, Sweden

 

Västervik Padelcenter AB

Lysingsvägen 18, 593 53 Västervik, Sweden

 

WAP Lidköping AB (prev. Lidköping Squash & Padelcenter AB)

Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, Sweden

 

Birsta Padelcenter AB

Lärlingsvägen 9, 857 53 Sundsvall, Sweden

 

House of Padel Älmhult AB

Handelsvägen 10, 343 33 Älmhult, Sweden

 

Centralen Båstad AB

Stationstorget 5, 269 43 Båstad, Sweden

 

Mellby Padeldrift AB

Idévägen 2, 312 96 Laholm, Sweden

 

WAP Säffle AB

Pinnmogatan 2, 254 64 Helsingborg, Sweden

 

Svea Padel Täby AB

Galoppvägen 3, 183 64 Täby, Sweden

 

WAP Haninge AB

Nynäsvägen 150, 136 37 Handen, Sweden

 

The Court Padel Sverige AB

Odlaregatan 4, 590 49 Vikingstad, Sweden

 

Söderköping Padel Center AB

Telegatan 8, 614 31 Söderköping, Sweden

 

Any Day Padel Spånga AB

Finspångsgatan 30, 163 53 Spånga, Sweden

 

WAP Nykvarn AB

Barkvägen 32, 245 34 Staffanstorp, Sweden

 

Padelutveckling Östra Aros AB

Grafikgatan 26, 755 98 Uppsala, Sweden

 

Padelutveckling Östra Aros AB

Lindövägen 14, 186 92 Vallentuna, Sweden

 

The Court Padel Sverige AB

Östra Svedengatan 22, 582 73 Linköping, Sweden

 

The Court Padel Sverige AB

Gustav Dahléns gata 16, 749 47 Enköping, Sweden

 

The Court Padel Sverige AB

Lommavägen 39, 232 35 Arlöv, Sweden

 

NLP Stockholm AB  (Stockholm Padel Center)

Sollentunaholmsvägen 13, 192 78 Rotebro, Sweden

 

WAP Lidköping Arenan AB

Tornväktargatan 14, 531 57 Lidköping, Sweden

 

Holeshot Familj AB

Spinnvägen 22, 903 61 Umeå, Sweden

 

WAP Säffle AB

Makadamgatan 5, 254 60, Helsingborg, Sweden

 

Racketspecialisten Norden AB

Birger Dahlerus Väg 12

176 69 Kallhäll, Sweden

 

Tyskland

Ledap Holding GmbH

Bleichenbrücke 9

20354 Hamburg, Germany

 

Storbritanien

UK PADEL CLUB LTD

128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX, England.

 

Polen

Padel Poland s.p. z o.o.

02-233 Warszawa, ul.Jutrzenki 12 (Polska), Poland.

 

Danmark

Padel Club Tønder ApS

42347884

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Club Viborg ApS

41229853

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Club Munkebo ApS

42700096

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Club ApS

40380035

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Club Randers ApS

41238828

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Club Haderslev ApS

41193190

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Thisted ApS

42010928

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Club Ringsted ApS

42415995

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Sønderborg ApS

42018732

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Club Roskilde ApS

42455849

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Club Brande ApS

42440353

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Club Køge ApS

42832855

C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Club Aarhus ApS

42183369

Sejerøvænget 7, 6000 Kolding, Denmark

 

Padel Club Billund ApS

Ellehammers Alle 3, 7190 Billund, Denmark

We Are Padel Kolding ApS

C.F Tietgens Vej 10, 6000 Kolding, Denmark

 

We Are Padel Odder ApS

Knudsminde 1D, 8300 Odder, Denmark

 

We Are Padel Randers ApS

Kastrupvej 5, 8960 Randers SØ, Denmark

 

We Are Padel Svendborg ApS

Nyborgvej 2A, 5700 Svendborg, Denmark

 

Finland

Padel Turku Oy

Kuninkaanväylä 35, 21280 Raisio, Finland

 

Padel Sports Oy

Kutojantie 4, 02630 Espoo, Finland

 

Padel Sports Oy

Niittyrinne 4, 02270 Espoo, Finland

 

Padel Sports Oy

Porttisuontie 7, 01200 Vantaa, Finland

 

Padel Kuopio Oy

Siikaranta 5, 70620 Kuopio, Finland

 

Padel Sports Oy

Tammiston Kauppatie 27, 01510 Vantaa, Finland

 

Padel Tampere Oy

Autokeskuksentie 12, 33960 Pirkkala, Finland

 

Padel Tampere Oy

Jasperintie 301, 33960 Pirkkala, Finland

 

Padel Tampere Oy

Kirkonmäenkatu 15, 33700 Tampere, Finland

 

Linna Center Oy

Korpikodinkatu 3, 33580 Tampere, Finland

 

Propadel Ab

Papinsaarentie 1, 65610 Mustasaari, Finland

 

Propadel Ab

Ventuksentie, 67700 Kokkola, Finland

 

Padel Tampere Oy

Suokorvenkatu 2, 33400 Tampere, Finland

 

Padel Sports Oy

Hj. Elomaan katu 4, 11130 Riihimäki, Finland

 

Padel Keski-Uusimaa Oy

Holintie 10, 05800 Hyvinkää, Finland

 

Padel Sports Oy

Ljusdalantie 2, 02430 Kirkkonummi, Finland

 

Padel Tampere Oy

Autokeskuksentie 14, 33960 Pirkkala, Finland

 

Propadel Ab

Länsitie 60, 66400 Laihia, Finland

 

Padel Sports Oy

Lentokentäntie 55, 53600 Lappeenranta, Finland

 

Padel Sports Oy

Tahtimarssi 11, 90650 Oulu, Finland

 

Padel Sports Oy

Ottelukatu 4, 55420 Imatra, Finland

 

Padel Sports Oy

Lehmonportintie, 80710 Kontiolahti, Finland

 

Propadel Ab

Pälsvägen 7, 66900 Uusikaarlepyy, Finland

 

Padel Sports Oy

Seutulantie 17, 04410 Järvenpää, Finland

 

Propadel Ab

Kehätie 2, 64100 Kristiinankaupunki, Finland

 

Propadel Ab

Mäntykaari 1, 62900 Alajärvi, Finland

 

Propadel Ab

Pelikuja 2 , 61800 Kauhajoki, Finland

 

Padel Sports Oy

Aholaidantie 3, 40320 Jyväskylä, Finland

 

Padel Eteläpuisto Oy

Eteläpuisto, 33200 Tampere, Finland

 

Padel Tampere Oy

Kolmenkulmantie 8, 37150 Nokia, Finland

 

Propadel Ab

Länsiväylä 3, 68630 Pietarsaari, Finland

 

Padel Sports Oy

Kuninkaanlahdenkatu 7, 28100 Pori, Finland

 

Padel Sports Oy

Lamminkatu 33, 32200 Loimaa, Finland

 

Propadel Ab

Marjahaankierto 17, 74210 Iisalmi, Finland

 

Padel Sports Oy

Pirkkolan metsätie 4, 00630 Helsinki, Finland

 

Padel Sports Oy

Temmeksentie 3, 90400 Oulu, Finland

 

Padel Sports Oy

Puuhaajantie 6, 60510 Seinäjoki, Finland

 

Padel Sports Oy

Askonkatu 3, 15100 Lahti, Finland

 

Padel Tampere Oy

Väkipyöränkatu 8, 33720 Tampere, Finland

 

Norge

JUST PADEL SANDVIKEN AS

Hegrenesveien 17A, 5042 Bergen, Norway

 

JUST PADEL LYNGDAL AS

Industriveien 3, 4580 Lyngdal, Norway

 

JUST PADEL X AS

Kragerudveien 84, 2013 Skjetten, Norway

 

JUST PADEL BODØ AS

Per Helgesens vei, 8013 Bodø, Norway

 

OMJA AS

Rigetjønnveien 16, 4626 Kristiansand, Norway

 

JUST PADEL SOTRA AS

Smålonane 3, 5353 Straume, Norway

 

JUST PADEL ROSTEN AS

Vestre Rosten 77, 7075 Tiller, Norway

 

JUST PADEL STJØRDAL AS

Wessels veg 87, 7052 Stjørdal, Norway

 

JUST PADEL GRENLAND AS

Melkevegen 11, 3919 Porsgrunn, Norway

 

JUST PADEL HÅNES AS

Hånesveien 120, 4635 Kristiansand, Norway

 

Racketspesialisten Norge

Postboks 4691 Nydalen

0405 Oslo, Norway

 

JUST PADEL LILLESAND AS

Gaupemyrheia 16, 479, Lillesand, Norway

 

Just Padel Øst

Marcus Thranes Vei 100, 1472, Lørenskog, Norway

 

Förenade arabemiraten

A TEAM SPORTS MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

UNT8281393. OFFICE 33, Al Busnad 1 Street, Musaffah, Abu Dhabi 20319, Abu Dhabi, P.O. Box 29112, United Arab Emirates

 

ULTIMATE PDL HOLDING LTD

16-115, 16th Floor, We Work Hub71, Al Khatem Tower, Adgm Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

 

Österrike

ABP PADEL BASE GMBH Dragonerstraße 87 4600 Wels, Austria

 

PADEL EIGHT GMBH

Promenade 1/22
2821 Lanzenkirchen, Austria

 

F5 Padel GmbH

Johann- Böhmstraße 19
4860 Lenzing, Austria

 

PADELDOME Gmbh & Co. KG

Franzosengraben 2

1030 Vienna, Austria

 

Padelbros GmbH

Altstadt 17
4020 Linz, Austria

 

Padel Kramsach Verein

Länd 85
A-6233 Kramsach, Austria

 

Padel Lounge HSH GmbH

Gemeindeweg 12

8046 Stategg, Austria

 

Padel Box HB OG

Dechantskirchen 195
8241 Dechantskirchen, Austria

 

padel4a GmbH

Linzerstraße 482, 1140 Wien, Austria

 

Tennisverein Wolfau Verein

Badgasse 2, 7412 Wolfau, Austria

 

UTC Mattersburg Verein

Wulkalände 1, 7210 Mattersburg, Austria

 

Racketspecialisten Logo
Betaltjänster
Frakttjänster
Bli en del av oss!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter och erbjudanden först av alla. Det går givetvis enkelt att avsluta när du vill.

© 2024 Racketspecialisten Norden AB. All rights reserved.